В какво вярваме

Не забравяй, че Бог те обича. Създал те е по Негов образ и подобие с копнежа да имате близки взаимоотношения. Греховете ни попречиха на тази дълбока връзка да се развива, но добрата новина е, че Бог не беше приключил делото си. Той изпрати сина си, Исус Христос, да живее като човек и да ни остави пример, който да следваме. Исус направи избор да умре на кръста, но възкръсна от смъртта на третия ден. Единственият начин да бъдем простени, изцелени и възобновени във връзката си с Бог е полагайки вярата си в Исус Христос и започнем да градим взаимоотношения с Него. Няма значение какво си извършил или колко далеч се чувстваш от Бог. Можеш да се обърнеш към Него точно сега.
Той желае да бъде в живота ти!

Декларация на вяра

на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България

БОГОВДЪХНОВЕНОСТТА НА ПИСАНИЯТА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е боговдъхновено и представлява Божието откровение за човека – непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8-9; 1 Солунци 2:13).

ВЕЧНИЯТ БОГ

НИЕ ВЯРВАМЕ в единствения, жив и истинен Бог, Който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица – Отец, Син и Святия Дух (Матей 3:16-17; 28:19; Исая 43:10-11).

ГРЕХОПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че човекът е бил създаден добър и праведен. Неговият волен грях е причинил загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1:26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който е умрял за нашите грехове, бил е погребан и е възкръснал от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта, пролята на кръста, е осигурено спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което покаялият се грешник бива спасен – оправдан и осиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Тит 2:11; 3:4-7; 1 Йоаново 5:1).

БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освобождението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; Яков 5:14-16).

ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; 1 Коринтяни 4:20).

НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на църквата е: да прославя Бога в поклонение; да проповядва благата вест за спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да показва християнско състрадание към всички страдащи (Матей 28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

ЦЪРКОВНИТЕ ТАЙНСТВА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Матей 28:19; Деяния 10:47-48; Римляни 6:4). 

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20; 1 Коринтяни 11:23-34).

ОСВЕЩЕНИЕТО

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освещението е акт на отделяне от всичко зло и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно, като се изработва в живота на вярващия в резултат на действието на Христовата кръв и на възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Исус Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1-2, 13; 12:1-2; Галатяни 2:20; Евреи 10:10, 14).

КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със сила за живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следваща новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на незнайни езици като първоначален видим белег според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).

ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

НИЕ ВЯРВАМЕ в продължаващото действие на свръхестествените дарби на Святия Дух (1 Коринтяни 12) и на дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни 12:6-8; 1 Петрово 4:10-11) за назидание и разрастване на църквата.

ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е Той чист, за да бъдем готови да Го посрещнем, когато дойде (Йоан 14:1-3; Тит 2:13; 1 Солунци 4:15-17; 1 Йоаново 3:2-3; Откровение 20:1-6).

НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното, и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоан 5:28-29; 1 Коринтяни 15:22-24; Откровение 20:10-15).

ЦЪРКВАТА Е СЕМЕЙСТВО

Исая 58:12 ‘…ще възстановиш основите на много поколения…’

Ние се стремим да познаваме Исус Христос като Приятел, да Му се доверяваме като на Спасител и да Му се покоряваме като на Господ. Затова високо ценим всяка възможност за молитва, изучаване на Божието Слово и за общение.

Мотивирани сме да показваме целенасочена добрина към всички хора. Затова заедно изграждаме среда на пълноценно общуване, сигурност и щедрост.

Ние сме църква на хора от различни поколения, които се стремят да разпознаят дарбите си, призванието и целта на живота си, за оставят изобилно наследство на следващото поколение.