Наясно ли си с Божието дело?

Тайните са пазени за най-близките ни спътници. Повечето от нас разкриват съкровените си мисли и чувства пред най-доверени приятели. Господ не е по-различен. Библията разкрива, че „Господ Бог не върши нищо, без да разкрие намеренията Си на Своите слуги, пророците.“ – Амос 3:7. Господ търси приятели, с които да сподели тайните си. Той отправя покана към всички, които желаят да Му бъдат приятели. Давид, познат като човек по Божието сърце, казва: „Тайната на Господа е за онези, които благоговеят пред Него. На тях Той открива Своя завет.“ – Псалм 25:14

Личното място, за което говори Давид, всъщност e Божието присъствие. Тайните се разкриват в присъствието на Господ. Господ планира и иска да ги обсъжда с нас. Йеремия поставя въпроса: „Но кой от тях е стоял в съвета на Господа и е видял и чул словото Му? Кой е внимавал в словото Му – и го е чул?“ – Йеремия 23:18. Еврейската дума за „съветник“ е „кауд“, което означава „сезон“ или „компания от няколко човека, в близко общение“. Това предполага уединение и близост, както при тайно консултиране. За сравнение, думата в българския език за „съветничество“ означава група от хора, които са събрани заедно за да дискутират и съветват.

Както на земята има мъже и жени съветници, които се събират за да обсъждат най-добрия план за действие в тяхната област – така има и Небесен съвет, ръководен от Всемогъщия Бог, където можем да получим съвети и тайни от Господ. Заради Неговата лична покана можем да се включим в общението и да влезем в „съвета на Господа“ за да слушаме обсъждането на Неговия съвет, за да бъдем част от Божието дело на земята.

Най-същественото приятелство от този тип намираме във взаимоотношенията между Бог и Аврам в Битие 18:16-33. Бог имаше намерение да унищожи Содом и Гомор, поради греховната им природа, но преди да го направи Той сподели плана си с Аврам като каза:  „Няма да скрия от Авраам какво съм замислил да направя“ – Битие 18:17. Разговорът между Него и Аврам продължава, докато не намират съгласие, че ако не бъдат намерени поне 10 праведни хора, Бог ще порази града (оставяйки живи племенника на Аврам – Лот, жена му и техните 2 дъщери). Тъй като Аврам беше част от разговора, той ходатайства за семейството си да бъдат спасени от унищожението. Така и стана.

Това е още една причина, поради която Бог споделя тайните си с нас – за да можем да ходатайстваме за другите.

Господ не е отчужден от делата на човечеството. Той познава пътищата ни и чува вика ни. Като Негови съработници на земята, имаме съществена роля в провеждането на Небесните закони и реалност в света ни. Началото на всичко това се гради в близкото общение с Господа – слушане и подчиняване на гласа Му!

Време е да се включиш в разговора. Бог говори. Слушаш ли?

Автор: Джон Бивиър

Leave a Reply

Your email address will not be published.