Светлина да изгрее из тъмнината

Светлина да изгрее из тъмнината

2 Коринтяни 4:17-18 ‘Защото нашата временна лека скърб ни спечелва вечна слава, която далеч я превишава, като не гледаме на видимото, а на невидимото; защото видимото е временно, а невидимото – вечно.

Апостол Павел ни насърчава да вдигнем поглед от проблемите си. Призовава ни да не се фокусираме на земното, защото то е временно и преминава. Нашите проблеми са нищо пред светлината на вечната слава, която очаква Божиите хора. Само миг във Вечността с Бог ще изтрие всеки спомен за проблемите ни тук.

Записано е за Христос: ‘Който, заради предстоящата Му радост, издържа кръст, като презря срама.’ (Евреи 12:2). Сам Той каза: ‘А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.’ (Лука 21:28).

Според Павел, когато тъмнината и несигурността приближат, Бог заповядва светлина да изпълни сърцата ни. Той говори за славната изява на познанието на славата на Исус Христос за нас в трудностите:

Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исуса Христа.’ (2 Коринтяни 4:6).

Това са думи, които описват едно ясно откровение за Божията слава в Личността на Христос.

Когато Павел получи това откровение, той бе в затвор и нямаше нищо. Въпреки че физически се храни с ужасната затворническа храна, той всъщност живее чрез свежото откровение за славата на Христос, което получава всеки ден.

Моля се светлината на Божията слава в Христа да огрява сърцата ви през всеки ден от настоящата седмица!

Бъдете здрави!
Пастор Миро 

Leave a Reply

Your email address will not be published.